Warunki i zasady

Ogólne warunki sprzedaży

 

Zapraszamy naszych klientów do stosowania zwykłej staranności, o której mowa w art. 1341 prawa cywilnego, aby przeczytać niniejsze Ogólne Warunki przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia. Aby przeczytać niniejsze Ogólne Warunki za każdym razem, gdy odwiedzają naszą stronę internetową www.diffusionestock.com, gdyż być może niektóre z postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach, mogą z czasem ulec zmianie.

DiffusioneStock i klienci mogą odstępować w drodze wzajemnego porozumienia zgodnie z art. 1342 prawa cywilnego, niniejsze konwencje ogólne, wszelkie uzgodnione wyjątki muszą być w celu ich ważności i skuteczności zgodnie z art. 1352 prawa Cywilnego, mają być wyraźnie na piśmie w przypadku braku powyższego, są zamierzone jako nieumieszczone i nieistniejące.

 

definicje:

 

Konsument: oznacza osobę, która nie ma numeru VAT.

 

Specjalista: oznacza każdą osobę, która ma numer VAT, dowolny rodzaj firmy.

 

DiffusionStock: Secom srl - Ul Romagna 349 - kod 47521 - Cesena - FC - Włochy

 

 

 

Art. 1 - Przepisy ogólne

 

 

1. Użytkownik nawigujący w tym obszarze uzyskuje dostęp do DiffusioneStock, dostępnego za pośrednictwem adresu URL: www.diffusionestock.com (zwanego dalej „DiffusioneStock”). Przeglądanie i przesyłanie zamówienia na stronie oznacza akceptację warunków i zasad ochrony danych przyjętych przez wskazaną tam stronę.

 

2. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży produktów z wyłącznym odniesieniem do zakupów dokonanych na stronie zgodnie z postanowieniami części III tytuł III rozdział I kodeks konsumencki (dekret ustawodawczy nr 206/05 zmieniony przez Dekret ustawodawczy nr 21/14 i dekret legislacyjny 70/03) przez

 

 

Firma: Secom srl

Siedziba: Ul Romagna 349 - kod 47521 Cesena - FC - WŁOCHY

Numer VAT: 04334930403

 

 

3. Użytkownik jest zobowiązany, przed uzyskaniem dostępu do produktów dostarczanych przez strone internetową, do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży, które są ogólnie i jednoznacznie akceptowane w momencie zakupu.

 

4. Użytkownik jest proszony o pobranie i wydrukowanie kopii formularza zakupu oraz niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, których warunki DiffusioneStock zastrzega sobie prawo do zmiany jednostronnej bez powiadomienia.

 

5. Możliwe jest korzystanie ze strony, a tym samym dostęp do produktów dostarczanych przez stronę i kupowanie ich w następujących językach:

 

Angielski, francuski, hiszpański, polski, niemiecki.

 

 

 

Art. 2 - Przedmiot

 

 

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują ofertę, przekazywanie i przyjmowanie zamówień zakupu produktów w DiffusioneStock i nie regulują jednak świadczenia usług ani sprzedaży produktów przez strony inne niż sprzedawcy, który jest obecny w tej samej stronie za pośrednictwem linków, banerów lub innych linków hipertekstowych.

 

 

2. Przed złożeniem zamówienia oraz zakupem produktów i usług z różnych przedmiotów zalecamy sprawdzenie warunków sprzedaży.


Art. 3 - Zawarcie umowy

 

 

1. Aby zawrzeć umowę zakupu, konieczne będzie wypełnienie formularza w formacie elektronicznym i przesłanie go zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

 

2. Zawiera odniesienie do ogólnych warunków sprzedaży, zdjęcia każdego produktu i jego ceny, środki płatności, które można zastosować, metody dostawy zakupionych produktów oraz powiązane koszty wysyłki i dostawy, odniesienie warunki wykonywania prawa do odstąpienia od umowy; metody i terminy zwrotu zakupionych produktów.

 

3. Przed zawarciem umowy zostaniesz poproszony o potwierdzenie przeczytania Ogólnych warunków sprzedaży, w tym informacji o prawie do odstąpienia od umowy i przetwarzania danych osobowych.

 

4. Umowa zostaje zawarta, gdy sprzedawca otrzyma wypełniony przez użytkownika formularz, po sprawdzeniu poprawności zawartych w nim danych.

 

5. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny od momentu zakończenia procedury składania zamówienia online. Zostanie to wykonane poprzez kliknięcie przycisku „Zamów” na końcu przewodnika.

 

6. Po zawarciu umowy sprzedawca przejmuje zamówienie za jego realizację.

 

 

 

Art. 4 - Zarejestrowani użytkownicy

 

 

1. Podczas przeprowadzania procedur rejestracyjnych użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji na stronie oraz do prawidłowego i zgodnego z prawdą podawania swoich danych osobowych.

 

2. Po rejestracji użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem w wiadomości e-mail podanej przez niego. Potwierdzenie należy przekazać najpóźniej w ciągu 1 dnia. Po tym okresie, bez potwierdzenia, DiffusioneStock zostanie zwolnione z wszelkich zobowiązań wobec użytkownika.

 

3. Potwierdzenie w każdym przypadku zwalnia DiffusioneStock z wszelkiej odpowiedzialności za dane dostarczone przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego informowania DiffusioneStock o wszelkich zmianach w swoich danych w dowolnym momencie, w którym zostały przekazane.

 

4. Jeśli użytkownik przekaże następnie nieprawidłowe lub niekompletne dane, a nawet jeśli zainteresowane strony będą spierały się o dokonane płatności, DiffusioneStock będzie mieć prawo nie aktywować lub zawiesić usługi, dopóki odpowiednie braki nie zostaną usunięte.

 

5. Na pierwsze żądanie aktywacji profilu przez użytkownika, DiffusioneStock przypisze tę samą nazwę użytkownika i hasło. Ten ostatni przyjmuje do wiadomości, że identyfikatory te stanowią system sprawdzania poprawności dostępu użytkownika do Usług i jedyny system odpowiedni do identyfikacji użytkownika, że ​​czynności dokonane przez ten dostęp zostaną mu przypisane i będą dla niego wiążące.

 

6. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności swoich danych dostępowych oraz zachowania ich z należytą starannością, a nie do przekazywania ich nawet tymczasowo osobom trzecim.

 

 

 

Art. 5 - Dostępność produktów

 

 

1. Dostępność produktu odnosi się do faktycznej dostępności w momencie składania zamówienia przez kupującego. Dostępność tę należy jednak traktować wyłącznie jako orientacyjną, ponieważ ze względu na jednoczesną obecność na stronie wielu użytkowników, oprócz fizycznej odsprzedaży przeprowadzonej w DiffusioneStock, produkty mogą być sprzedawane innym klientom przed potwierdzeniem zamówienia lub w międzyczasie , Brak zobowiązania DiffusioneStock do zawierania umów oraz uznanie i zaakceptowanie Klientów strony swoboda umowna względem DiffusioneStock. To samo, a zatem wyklucza jakiekolwiek prawo do odszkodowania odszkodowawczego lub odszkodowania dla klientów, a także wszelką umowną lub pozaumowną odpowiedzialność za bezpośrednie lub pośrednie szkody na ludziach / lub rzeczach, spowodowane nie przyjęciem, nawet częściowym, zamówienia. Wysyłając zamówienie, klienci oświadczają, że są świadomi możliwości, że DiffusioneStock nie przyjmuje ich zamówienia, a jednocześnie rezygnują z jakichkolwiek roszczeń wśród wskazanych powyżej  / lub innych podobnych.

 

2. Nawet po wysłaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia mogą wystąpić przypadki częściowej lub całkowitej niedostępności towaru. W takim przypadku zamówienie zostanie automatycznie skorygowane po wyeliminowaniu niedostępnego produktu, a kupujący zostanie natychmiast powiadomiony e-mailem.

 

 

3. Jeśli kupujący zażąda anulowania zamówienia, rozwiązując umowę, DiffusioneStock utworzy kredyt, który można wydać w kwocie wypłaconej w ciągu 30 dni od momentu, gdy DiffusioneStock dowie się o decyzji kupującego o rozwiązaniu umowy. , Kredyt można wydać w ciągu bieżącego roku.

 

Art. 6 - Oferowane produkty

 

 

1. Rynki DiffusioneStock:

 

„Odzież”, w tym różne rodzaje swetrów i dodatków

 

2. Oferta jest szczegółowo opisana na naszej stronie internetowej pod linkiem: DiffusioneStock -> Katalog

 

 

 

Art. 7 - Metody płatności i ceny

 

 

1. Cena produktów będzie od czasu do czasu wskazywana na stronie, z wyjątkiem przypadków oczywistego błędu.

 

2. W przypadku błędu DiffusioneStock powiadomi kupującego tak szybko, jak to możliwe, umożliwiając potwierdzenie zamówienia w prawidłowej wysokości lub anulowanie. W każdym razie DiffusioneStock nie będzie zobowiązany do dostarczenia tego, co zostało sprzedane po niższej podanej błędnie cenie.

 

3. Ceny na stronie nie zawierają podatku VAT i nie obejmują kosztów wysyłki. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Zmiany nie wpływają na zamówienia, dla których potwierdzenie zamówienia zostało już wysłane.

 

4. Po wybraniu żądanych produktów zostaną one dodane do koszyka. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami zakupu, wprowadzając lub weryfikując informacje wymagane na każdym etapie procesu. Szczegóły zamówienia można zmienić przed dokonaniem płatności.

 

5. Za pośrednictwem strony internetowej płatności można dokonać tylko:

 

1) Wcześniejszym przelewem bankowym

2) W gotówce przy odbiorze do kuriera, jest to gotówka „w granicach obowiązującego prawa” przy dostawie towaru.

                                                                   

 

6. W firmie w naszym Show-Room, płatności można dokonać tylko poprzez:

 

 

1) Wcześniejszym przelewem bankowym

2) Gotówką przy odbiorze towaru „w granicach określonych przez obowiązujące prawo”.

 

3) Poprzez wszystkie karty kredytowe i debetowe: Visa, Maestro, Mastercard, American Express.

 

Art. 8 - Dostawa

 

 

1. DiffusioneStock realizuje dostawy wyłącznie do domu użytkownika, podanym przy zakupie.

 

2. Dostawa jest realizowana na terytorium Włoch zasadniczo w ciągu 2-3 dni roboczych lub, jeżeli nie określono terminu dostawy, w terminie oszacowanym w momencie wyboru metody dostawy, a w każdym razie w terminie maksymalny okres trzydziestu dni od daty potwierdzenia.

 

3. W przypadku krajów Unii Europejskiej dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 3–5 dni roboczych, a w każdym razie nie później niż w ciągu czterdziestu dni.

 

4. Na terytoriach nienależących do UE dostawa odbędzie się w przybliżeniu w ciągu minimum 5 dni do maksymalnie 90 dni.

 

5. Jeśli dostawa nie jest możliwa, zamówienie zostanie wysłane do magazynu. W takim przypadku powiadomienie określi miejsce, w którym znajduje się zamówienie oraz sposób uzgodnienia nowej dostawy.

 

6. Jeśli nie możesz być obecny w miejscu dostawy w uzgodnionym czasie, prosimy o ponowne skontaktowanie się z nami w celu ustalenia nowej daty dostawy.

 

7. Jeśli dostawa nie może nastąpić z przyczyn od nas niezależnych po upływie czterdziestu dni „ważnych dla Włoch i UE” od daty, w której zamówienie jest dostępne do dostawy, zakładamy, że zamierzamy rozwiązać umowę.

 

8. W wyniku uchwały kwoty nie zostaną zwrócone, ale utworzą kredyt, który można wydać w ciągu roku. Koszty wysyłki zostaną wykluczone z wyłączeniem wszelkich innych dodatkowych kosztów wynikających z wyboru metody dostawy innej niż zwykła metoda oferowana bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie w ciągu 30 dni od daty rozwiązania umowy. Transport wynikający z rozwiązania umowy może wiązać się z dodatkowymi kosztami, które poniesie kupujący.

 

9. Wszelkie koszty wysyłki obciążają kupującego i są wyraźnie zaznaczone w momencie składania zamówienia.

 

 

 

Art. 9 - Przesyłka i ryzyko

 

 

1. Ryzyko związane z produktami przechodzi na kupującego od momentu dostawy do kuriera. Własność produktów uznaje się za nabytą przez kupującego, gdy tylko otrzyma on pełną zapłatę wszystkich należnych z nimi kwot, w tym kosztów wysyłki lub w momencie dostawy, jeśli nastąpi to w późniejszym terminie.

 

2. Wszystkie przesyłki, których miejscem docelowym jest „konsument” lub „profesjonalista”, nie są ubezpieczone od kradzieży, uszkodzenia lub jakiegokolwiek innego zdarzenia. Dlatego ważne jest, że jeśli klient chce skorzystać z tej usługi, należy wysłać wiadomość e-mail lub wstawić żądanie w uwagach do zamówienia. Dlatego należy pamiętać, że towary zawsze podróżują na ryzyko klienta. „Z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie domaga się całkowitego ubezpieczenia od wartości”, której koszt zawsze ponosi klient. Gdy przesyłka dotrze do miejsca przeznaczenia, ubezpieczenie traci ważność.

Radzimy, aby zawsze ubezpieczać towary, w przypadku uszkodzenia, utraty, kradzieży itp. Nie będzie możliwości żądania zwrotu pieniędzy od nas ani od kuriera. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESYŁKI.


Art. 10 - Gwarancja i zgodność handlowa

 

 

1. Sprzedawca odpowiada za wszelkie wady produktów oferowanych na stronie, w tym za niezgodność produktów z zamówionymi produktami, zgodnie z przepisami prawa włoskiego.

 

2. Jeżeli kupujący zawarł umowę jako konsument lub jakakolwiek osoba fizyczna działająca na stronie w celach niezwiązanych z jakąkolwiek prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, gwarancja jest ważna, pod warunkiem że wada wystąpi w ciągu 24 miesięcy od data dostawy produktów; że kupujący złoży formalną skargę dotyczącą wad w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia, w którym wada została przez niego rozpoznana; że formularz zwrotu online jest poprawnie wypełniony.

 

3. W przypadku niezgodności kupujący, który zawarł umowę jako konsument, będzie miał prawo do przywrócenia zgodności produktów bez ponoszenia kosztów, poprzez naprawę lub wymianę, lub do uzyskania odpowiedniej obniżki lub rozwiązania umowy dotyczącej towarów będących przedmiotem sporu, a co za tym idzie zwrotu ceny.

 

Art. 11 - Wystąpienie

 

Różnica między konsumentem końcowym a posiadaczem podatku VAT

 

1. DLA PROFESJONALISTÓW: Prawo do odstąpienia od umowy przewidziane w Kodeksie konsumenta dotyczy tylko konsumenta. Pojęcie „konsumenta” jest przewidziane przez. 3 lett. A. D. LGS. 206/05: „konsument lub użytkownik: osoba fizyczna działa w celach niezwiązanych z jakąkolwiek działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub zawodową, która może być wykonywana”. W związku z tym, będąc właścicielem numeru VAT profesjonalistą, a nie konsumentem, nie może on wykonywać prawa odstąpienia od umowy określonego w kodeksie konsumenta.

 

2. DLA KONSUMENTA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przewidzianymi w Kodeksie konsumenckim, nabywca „konsumencki” ma prawo odstąpić od zakupu bez kary i bez podania przyczyny, w terminie 14 dni zgodnie z sztuka. 57 dekretu ustawodawczego 206/2005, począwszy od daty otrzymania produktów.

 

3. W przypadku wielu zakupów dokonanych przez kupującego z jednym zamówieniem i dostarczonych oddzielnie, termin 14 dni rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniego produktu.

 

3. Użytkownik „konsument”, który zamierza skorzystać z prawa do odstąpienia od zakupu, może to zrobić, otwierając sekcję „Formularz” na stronie DiffusioneStock wraz z utworzeniem pliku. Możesz również przekazać to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:

 

Secom srl

Ul Romagna 349 - kod 47521 Cesena - FC - Włochy

 

Jeśli nie chcesz korzystać ze środków wskazanych powyżej, możesz również wysłać wiadomość e-mail ze wskazaniem numeru zamówienia i nazwy użytkownika na adres:

 

info@diffusionestock.com

 

4. Kupujący musi skorzystać z prawa odstąpienia również poprzez przesłanie wyraźnego oświadczenia zawierającego decyzję o odstąpieniu od umowy lub ewentualnie przesłanie standardowego formularza odstąpienia, o którym mowa w załączniku I część B dekretu ustawodawczego 21/2014, a nie wymagane.

 

5. Towar należy odesłać do:

 

Secom srl

Ul Romagna 349 - kod 47521 Cesena - Włochy

 

6. Towar musi zostać zwrócony w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich częściach, wraz z dołączoną dokumentacją podatkową. Bez uszczerbku dla prawa do weryfikacji zgodności z powyższym, strona utworzy kredyt na kwotę produktów podlegających wycofaniu w ciągu maksymalnie 30 dni, zawsze z wyłączeniem kosztów wysyłki i wszelkich innych kosztów dodatkowych, ponieważ pozostają one w do kupującego.

 

7. Prawo do odstąpienia nie będzie miało zastosowania, jeśli usługi i produkty DiffusioneStock należą do kategorii sztuki. 59 dekretu ustawodawczego 206/2005.

 

 

8. Witryna utworzy kredyt równy zwrotowi, który można wydać w bieżącym roku.


Art. 12 - Przetwarzanie danych

 

1. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Informacje te są również ważne do celów art. 13 rozporządzenia UE nr. 2016/679, dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.

 

2. Administratorem danych jest DiffusioneStock.

 

3. Osobą odpowiedzialną, wyznaczoną przez właściciela, jest Alfonso Febbraio, którego jest przedstawicielem prawny.

 

4. Dane będą przetwarzane w DiffusioneStock.

 

5. Dane przetwarzane są wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą narzędzi informatycznych i mediów zaprojektowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych. Przechowywane informacje są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

 

6. Przechodzimy do przetwarzania danych dostarczonych przez użytkowników w związku z zamówieniami zakupu, płatnościami (które mogą zawierać imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), adresem IP i wszystkimi innymi przekazanymi danymi.

 

7. Podanie danych i zgoda na przetwarzanie do celów określonych w umowie lub realizacja zamówienia i związana z tym płatność są konieczne do samego zawarcia umowy i wykonania umowy, a zatem odmowy dostarczenia takich danych lub wyrażenie zgody na względne traktowanie skutkuje niemożnością zakupu przez użytkownika oferowanych produktów i usług.

 

8. Podanie danych i zgoda na przetwarzanie do celów komunikacji handlowej jest opcjonalne. Jakakolwiek odmowa podania takich danych lub wyrażenia zgody na związane z tym przetwarzanie może jednak uniemożliwić użytkownikowi skorzystanie z tych dodatkowych usług.

 

9. Użytkownik zawsze ma prawo do aktualizacji, poprawienia lub zintegrowania swoich danych, anulowania, przekształcenia w anonimową formę lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, których zachowanie nie jest konieczne w związku z cele, dla których dane zostały zgromadzone lub następnie przetworzone, zaświadczenie o zwróceniu uwagi na operacje, również w odniesieniu do ich zawartości, na osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, w którym spełnienie to okazuje się niemożliwe lub wymaga użycia środków wyraźnie nieproporcjonalnych w stosunku do chronionego prawa.

 

11. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się, w całości lub w części, przetwarzaniu danych osobowych, które go dotyczą, z uzasadnionych powodów, nawet jeśli dotyczą celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaż bezpośrednia lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

 

12. Użytkownik może również w dowolnym momencie odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych uprzednio udzieloną DiffusioneStock.

 

13. Użytkownik może skorzystać z wszelkich praw przewidzianych w rozporządzeniu UE 2016/679, pisząc na następujący adres e-mail: info@diffusionestock.com

 

14. Przy pierwszej wizycie użytkownik zostanie zaproszony do wyboru własnego języka i zaoferuje możliwość zapisania preferowanego języka. W tym celu użytkownik zezwala na stosowanie tzw. Kodów identyfikacyjnych, tj. cookies małe pliki wysyłane z serwera internetowego i nagrywalne na dysku twardym komputera użytkownika.

 

 

15. Dysk twardy zbiera informacje o preferencjach językowych użytkownika i przechowuje strony odwiedzanej witryny. Pliki cookie są używane, aby uniemożliwić użytkownikowi wielokrotne otrzymywanie tych samych informacji lub w niewłaściwym języku oraz aby dostosować zawartość i prezentację witryny do typu przeglądarki użytkownika.


Art. 13 - Prawa własności intelektualnej1. Zawartość DiffusioneStock, taka jak na przykład dzieła, obrazy, fotografie, dialogi, muzyka, jego i filmy, dokumenty, rysunki, logo i wszelkie inne materiały, w dowolnym format opublikowany w DiffusioneStock, obejmujący menu, strony internetowe, grafikę, kolory, schematy, narzędzia, czcionki i projektowanie stron internetowych, diagramy, układy, metody, funkcje i oprogramowanie, które są częścią DiffusioneStock i są chronione prawem autorskim oraz wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej DiffusioneStock i innych posiadaczy praw.

Powielanie, w całości lub w części, w dowolnej formie DiffusioneStock jego zawartości jest zabronione, bez wyraźnej pisemnej zgody DiffusioneStock.

 

2. DiffusioneStock jest wyłącznym właścicielem logo i zastrzeżonych znaków towarowych odzieży oraz wszelkich innych znaków wyróżniających, które zawierają słowo DiffusioneStock, w tym domenę „www.diffusionestock.com”.

Wszystkie pozostałe znaki wyróżniające, które odróżniają produkty sprzedawane w DiffusioneStock i obecne na stronie internetowej są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez ich właścicieli i są używane w DiffusioneStock wyłącznie w celu odróżnienia, opisania i reklamy produktów w sprzedaży.

DiffusioneStock i wszyscy inni właściciele zarejestrowanych znaków towarowych mają prawo do wyłącznego korzystania ze znaków towarowych będących ich własnością.

Nie jesteś upoważniony, chyba że za zgodą DiffusioneStock i jakiegokolwiek innego właściciela zarejestrowanych znaków towarowych, opublikowanych na stronie internetowej, do korzystania z tych marek, do rozróżniania produktów lub usług, nawet jeśli nie są podobne do tych DiffusioneStock lub innych właścicieli marek.

Większość marek na stronie i odnoszących się do produktów sprzedażowych to znane i dobrze znane marki dla ogółu społeczeństwa i dla każdego użytkownika.

Zabronione jest używanie wspomnianych znaków i innych znaków odróżniających w DiffusioneStock w celu nieuczciwego wykorzystywania charakteru odróżniającego lub renomy tych znaków lub w sposób naruszający ich i ich właścicieli.

 

Art. 14 - Kontakty1. Każde żądanie informacji można wysłać:

 

pocztą: info@diffusionestock.com,

telefonicznie: +39 327 -5760029,

zwykłą pocztą na następujący adres:

 

Secom srl

Ul. Romagna 349 - kod 47521 - Cesena - FC - Włochy

 

 

 

Art. 15 - Prawo właściwe i właściwy sąd

 

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane na jego podstawie, bez uszczerbku dla wszelkich innych obowiązujących przepisów kraju stałego pobytu nabywcy. W związku z tym interpretacja, wykonanie i wypowiedzenie Ogólnych warunków sprzedaży podlegają wyłącznie prawu włoskiemu.

 

2. Językiem, w którym została zawarta umowa, jest język włoski. W przypadku sprzeczności między dowolnymi wersjami Ogólnych warunków sporządzonymi w języku innym niż włoski i zaakceptowanym przez Klienta, znaczenie i interpretacja Ogólnych warunków w języku włoskim mają w każdym przypadku pierwszeństwo.

 

3. „DLA KONSUMENTA” Wszelkie spory związane z nimi / lub wynikające z nich muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd włoski. W szczególności, jeśli kupujący posiada status Konsumenta, wszelkie spory muszą być rozstrzygane przez sąd, w którym ma miejsce zamieszkania lub w którym „konsument” wybrał swoje miejsce zamieszkania.

 

4. „DLA PROFESJONALISTÓW” Wszelkie spory związane z nimi / lub wynikające z nich muszą być rozstrzygane wyłącznie przez sąd włoski. Właściwość miejscową należy wyłącznie do forum centrali DiffusioneStock.